Měníme minusy
na plusy

Pro investory vytváříme očekávaný výnos až 7.2 % p. a.

V době finančních senzací a krypto-spekulací přinášíme na trh investiční příležitost, která stojí na dekádami ověřeném byznys modelu.

Co nabízíme?

Hlavním smyslem r2p invest je nabídnout investorům vhodné příležitosti pro zhodnocení svého volného kapitálu.

Garantované zhodnocení pohledávky Garantované zhodnocení pohledávky

Jak to funguje?

Analytici r2p invest hledají nové investiční příležitosti na trhu s pohledávkami ve třech klíčových lokalitách: Střední Evropa, Rusko a Asie. Do nejlukrativnějších pohledávek investujeme prostřednictvím našich lokálních SPVs – special purpose vehicles.

Mapa

Servis a správu pohledávek zabezpečuje jedna z nejúspěšnějších firem v této oblasti M. B. A. Consult.

očekávaný výnos až 7.2 % p.a.

Po uplynutí 3 let od držení cenného papíru očekávaný výnos až 21,6% netto.

Investiční strategie

r2p invest prostřednictvím svých dceřiných společností vyhledává a investuje do prověřených portfolií evropských a středoasijských pohledávek.

Ty jsou následně spravovány renomovanou společností M. B. A. Consult, která působí na trhu od roku 1996 a je přední mezinárodní inkasní společností v CEE regionu, Rusku, Číně, Indii, Indonésii, Filipínách, Singapuru a Kazachstánu.

Po inkasu pohledávky příslušnou SPV se prostředky zhodnocené o úrok vrací zpět do fondu a celý proces se může opakovat.

Investiční strategie

Správa fondu

r2p invest SICAV a.s.,
ISIN: CZ0008043445

je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem našeho fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona.

Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s.

se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec.

AVANT investiční společnost, a.s. spravuje 56 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 25 mld. Kč k 30. 6. 2018. Své postavení na trhu získal AVANT IS především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb.

Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Struktura fondu

Struktura fondu
 • Akcionář fondu
  Investor, který nákupem investiční akcie za nominální hodnotu investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností.
 • Auditor
  Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (KPMG Česká republika a.s.)
 • ČNB
  Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitářské banky, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu.
 • Depozitářská banka
  Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papíru fondu (Unicredit Bank, a.s.)
 • Fond
  Investiční fond kvalifikovaných investorů podle §95 a §154 zákona č. 240/2013 Sb. , o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond vlastní SPV (100%) a poskytuje úvěr SPV.
 • Investiční proces
  Každý investiční záměr musí být před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti (AEV), kterou zpracovává finanční ředitel investiční společnosti, následně investiční záměr posuzuje investiční výbor fondu a vydává stanovisko; soulad záměru s investičí strategií fondu posuzuje a realizaci schvaluje ředitel správy majetku fondu investiční společnosti.
 • Investiční společnost
  Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinosti fondu vůči státní správě( účetnictví, daně), ČNB ( měsíční reporting účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. činnost investiční společnosti kontroluje průběžně Depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akciea vede seznam akcionářů (AVANT investiční společnost, a.s.).
 • Investiční výbor
  Posuzuje jednotlívé investiční záměry na základě předložené analýzy ekonomické výhodnosti a vydává stanoviska pro rozhodnutí investiční společnosti. Skládá se ze 3 členů jmenovaných investiční společností, a to 2 na návrh zakladatelů fondu a 1 na návrh ředitele správy majetku fondu investiční společnosti.
 • Oceňovatel
  Stanovuje aktuální tržní hodnotu portfolia
 • Statut
  Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky prodeje a odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnost fondu.
 • Statutární ředitel
  Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku (AVANT investiční společnost, a.s.)
 • Dozorčí rada
  Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jejíž členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.
 • SPV
  Projektová společnost vlastněná a ovládaná fondem, která nakupuje ze zdrojů od fondu jednotlivá portfolia pohledávek.
 • Zakladatel fondu
  Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel schvaluje investiční strategii fondu a změny (SNAPCORE, a.s.)
Rádi Vám poskytneme další informace.

Vyberte si, jakou formou Vás máme kontaktovat!