fbpx

Správa fondu

r2p invest SICAV, a.s.,
ISIN: CZ0008043445

je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem našeho fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s.

se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec.

AVANT investiční společnost, a.s., spravuje 59 fondů s celkovou hodnotou majetku 27 mld. Kč k 31.12. 2018. Své postavení na trhu získal AVANT IS především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb.

Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“) naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.
Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Akcionář fondu

Investor, který nákupem investiční akcie za nominální hodnotu investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností.

Auditor

Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (EURO-Trend Audit, a.s.)

ČNB

Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitářské banky, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu.

Depozitářská banka

Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papíru fondu (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Dozorčí rada

Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jejíž členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

Fond

Investiční fond kvalifikovaných investorů podle §95 a §154 zákona č. 240/2013 Sb. , o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond vlastní SPV (100%) a poskytuje úvěr SPV.

Investiční proces

Každý investiční záměr musí být před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti (AEV), kterou zpracovává manažer řízení rizik investiční společnosti, následně investiční záměr posuzuje investiční výbor fondu a vydává stanovisko; soulad záměru s investičí strategií fondu posuzuje a realizaci schvaluje ředitel správy majetku fondu investiční společnosti.

Investiční společnost

Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně Depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů (AVANT investiční společnost, a.s.).

Investiční výbor

Posuzuje jednotlívé investiční záměry na základě předložené analýzy ekonomické výhodnosti a vydává stanoviska pro rozhodnutí investiční společnosti. Skládá se ze 3 členů jmenovaných investiční společností, a to 2 na návrh zakladatelů fondu a 1 na návrh předsedy statutárního orgánu investiční společnosti.

Oceňovatel

Stanovuje aktuální tržní hodnotu portfolia

SPV

Projektová společnost vlastněná a ovládaná fondem, která nakupuje ze zdrojů od fondu jednotlivá portfolia pohledávek.

Statut

Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky prodeje a odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnost fondu.

Statutární orgán

Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku (AVANT investiční společnost, a.s.)

Zakladatel fondu

Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel schvaluje investiční strategii fondu a změny (SNAPCORE, a.s.)

Mgr. Robert Robek

Mgr. Robert Robek

Ředitel správy majetku a místopředseda představenstva, AVANT IS, zmocněnec fondu r2p Invest

Absolvoval Právnickou fakultu UK. Pracoval v oboru realit, nemovitostního developmentu a řízení investiční výstavby. Je držitelem makléřské licence, má praxi na pozici vedoucího makléře u spol. BH Securities, a.s., v oblasti primárních emisí a obchodování s investičními CP. Od roku 2007 se věnoval obhospodařování a administraci fondů kolektivního investování.

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

Ředitel správy majetku a místopředseda představenstva, AVANT IS, zmocněnec fondu r2p Invest

Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické a právo na Karlově Univerzitě. Působil jako referent finanční politiky na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na krizové řízení finančních institucí.

JUDr. Petr Krátký

JUDr. Petr Krátký

Ředitel správy majetku fondu, AVANT IS

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. Více než 10 let působil ve sféře finančních institucí, mj. Česká pojišťovna (obchod); ING pojišťovna a penzijní fond (řízení provozně fin. odd. a odd. operačních rizik); Česká spořitelna (interní audit), GE Money Bank (compliance, vedení týmu kontrol OM).

Od r. 2014 působí v AVANT investiční společnosti, a.s., kde vedl právní oddělení a oddělení compliance (2014 – 2016) a od r. 2017 se zabývá správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením zejm. na úvěry, majetkové účasti v kapitálových obchodních společnostech a nemovitosti.

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 07315899

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)
186 00 Praha 8

telefon: +420 277 000 144
email: klient@avantfunds.cz

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Bližší informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) https://www.avantfunds.cz/gdpr/, další důležité informace pro investory: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.