Správa fondu

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 073 15 899

je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem našeho fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

Specializuje se na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec.

AVANT investiční společnost, a.s. spravuje 169 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 100,6 mld. Kč k 31.12.2022. Své postavení na trhu získal AVANT IS především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb.

Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách: www.avantfunds.cz/gdpr/.
Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Investor, který nákupem investiční akcie za nominální hodnotu investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností.

Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (EURO-Trend Audit, a.s.)

Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitářské banky, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu.

Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jejíž členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

Investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 95 a § 154 zákona č. 240/2013 Sb. , o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond vlastní SPV (100 %) a poskytuje úvěr SPV.

Každý investiční záměr musí být před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti (AEV), kterou zpracovává manažer řízení rizik investiční společnosti, následně investiční záměr posuzuje investiční výbor fondu a vydává stanovisko; soulad záměru s investičí strategií fondu posuzuje a realizaci schvaluje ředitel správy majetku fondu investiční společnosti.

Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně Depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů (AVANT investiční společnost, a.s.).

Posuzuje jednotlivé investiční záměry na základě předložené analýzy ekonomické výhodnosti a vydává stanoviska pro rozhodnutí investiční společnosti. Skládá se ze 3 členů jmenovaných investiční společností, a to 2 na návrh zakladatelů fondu a 1 na návrh předsedy statutárního orgánu investiční společnosti.

Stanovuje aktuální tržní hodnotu portfolia.

SPV

Projektová společnost vlastněná a ovládaná fondem, která nakupuje ze zdrojů od fondu jednotlivá portfolia pohledávek.

Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky prodeje a odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnost fondu.

Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku (AVANT investiční společnost, a.s.)

Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel schvaluje investiční strategii fondu a změny (Ing. Luboš Žovinec)

Ing. Silvia Holá
Ředitelka správy majetku, AVANT investiční společnost, a.s.
Silvia Holá zahájila svou profesní dráhu získáním inženýrského titulu na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na finance. Své vzdělání ještě rozšířila semestrem studia na prestižní ESCP Business School v Paříži, kde získala mezinárodní perspektivu a hlubší porozumění globálním finančním trhům.

Následně Silvia uplatnila své schopnosti v praxi. Nejdříve jako specialista controllingu v UniCredit Bank a následně její kariérní postup pokračoval v KPMG, kde se zaměřila na audit finančních institucí. Zde Silvia ukázala svou schopnost komplexně hodnotit finanční operace a systémy, což přispělo k jejímu profesnímu růstu a upevnění její pozice jako expertky v oblasti auditu. Toto období v její kariéře bylo významné pro rozvoj jejích odborných znalostí a zkušeností v dynamickém prostředí finančního sektoru.
JUDr. Petr Krátký
Člen představenstva a investiční ředitel, AVANT investiční společnost, a.s., zmocněnec fondu r2p invest
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. Více než 10 let působil ve sféře finančních institucí, mj. Česká pojišťovna (obchod); ING pojišťovna a penzijní fond (řízení provozně fin. odd. a odd. operačních rizik); Česká spořitelna (interní audit), GE Money Bank (compliance, vedení týmu kontrol OM).

Od r. 2014 působí v AVANT investiční společnosti, a.s., kde vedl právní oddělení a oddělení compliance (2014 – 2016) a od r. 2017 se zabývá správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením zejm. na úvěry, majetkové účasti v kapitálových obchodních společnostech a nemovitosti.